facebook  ИСУН

Актуални приеми:

 

Мярка 7.5.1

 

„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград

Основна цел на мярката: Насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство

Специфична цел 1: Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и историческо наследство и туристическа инфраструктура.

Специфична цел 2: Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство.

Мярката ще допълни резултатите от дейностите за подобряване качеството на живот на населението, както и за развитие на туризма и ще допринесе за сплотяване на местната общност и съхранение на нейната идентичност.

Важен акцент в мярката ще бъдат младите хора и въвличането им в дейности по опознаване на местните традиции, опазване на нематериално културно наследство и насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство.

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на Стратегията за ВОМР.

2. Обхват на инвестициите по мярката – За постигане на специфична цел 1 мярката ще финансира изграждане, реконструкция или ремонт на малка по мащаби инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура.

За постигане на специфична цел 2 мярката ще финансира проекти, насочени към съхраняване на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното нематериално културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство.

3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:

Проектите по специфична цел 1 се подпомагат, ако:

1. дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с декларация на кмета на общината;

2. дейностите, включени в проектите са съгласувани с одобрената стратегия за ВОМР, за което се представя декларация от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група.

Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство с Министерството на културата за защитените територии за опазване на културното наследство.

За Проектите по специфична цел 2:

Дейностите, включени в проектите трябва да са съгласувани с одобрената стратегия за ВОМР, за което се представя декларация от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група.

Мярката предвижда два вида дейности:

А. Инвестиционни - изграждането, или подобренията на недвижимо имущество;

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство.

Един проект може да включва само един от предвидените дейности А или Б, както и комбинация от двата вида дейности – интегриран проект

Допустими кандидати

За двата вида дейности:

• Община Кирково;

• Община Златоград;

За проекти по Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство:

• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

• Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

• Образователни институции с местно значение – училища и детски градини

Допустими дейности

А. Инвестиционни - изграждането, или подобренията на недвижимо имущество

· Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

· Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

· Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

· Изграждане, реконструкция, ремонт и зак упуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

· Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

  • Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;
  • Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;
  • Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;
  • Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор - и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването а културния живот на населението;
  • Дейности за популяризиране на културно наследство с национално значение извън територията;
  • Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;

Допустими разходи

А. Инвестиционни - изграждането, или подобренията на недвижимо имущество

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката.

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

1. Разходи за проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство – изработка на рекламни материали, промоционални клипове, пътеводители и други рекламни дейности, свързани с материалното културно наследство.

2. Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия/ събития във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други, свързани с местното културно наследство, дейности за популяризиране на нематериалното културно наследство, проучвания на местното нематериално културно наследство, в т.ч. краеведски изследвания и отпечатване на материали (дипляни, книги, пътеводители и др.), в т.ч. хонорари, средства за награден фонд, командировки, възнаграждения за лектори/ жури, канцеларски материали за целите на проекта (покани, афиши, обяви и др.) и др.

3. Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейно колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи.

4. Закупуване на оборудване и обзавеждане (вкл. озвучителна и др.техника), свързано с предвидените в проектите събития.

5. Разходи за опазване на природното наследство – меки мерки, свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, еко-излети, конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.

6. Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или

документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

7. Популяризиране, и съхранение на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари и др.); информационни дейности - реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство; неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.).

Финансови параметри

За инвестиции по А. Инвестиционни - изграждането, или подобренията на недвижимо имущество:

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 50 000 евро.

Финансовата помощ е в размер 100 на сто

За инвестиции по Б. „Меки дейности“ в областта на нематериалното културно и природно наследство:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 250 евро.

Максималният на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

а) до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

б) до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

в) до 60 на сто - когато получател е частно лице;

 

Кандидатите могат да подават проекти, съдържащи инвестиционни и меки дейности, спазвайки лимитите за размер на допустимите разходи, приложими към двата вида дейности.

Предвиждат се два етапа на оценка:

Първи етап: Административно съответствие и допустимост на кандидата и проектното предложението

Втори етап: Техническа оценка на проекта, съгласно следните критерии за оценка и тяхната тежест:

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Максимален брой точки

1

Проектът има надобщинско значение

15

2

Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности

15

3

Брой млади хора до 29 г., които ще се възползват от резултатите по проекта

9

4

Проектът включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното наследство

8

5

Дейностите предвиждат разнообразяване на туристическите дейности или създаване на нов туристически продукт/услуга

7

6

Проектът е свързан с развитие на културен или екологичен туризъм

6

 

ОБЩО

60

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.