facebook  ИСУН

Електронен регистър на проектите, подадени по стратегията за ВОМР

Заповеди за създаване, декларации, критерии, решения на Комисии за подбор на проекти и на УС за одобрение на оценителни доклади

- За Комисия по мярка ИК 2,2 - ОПИК
- За Комисия по мярка 7,2 – ПРСР
- За Комисия по мярка 6.4 – ПРСР, актуализирано 2021
- За Комисия по мярка ЧР-1 – ОП РЧР
- За Комисия по мярка ЧР-2 – ОП РЧР
- За Комисия по мярка 7.5.1
- За Комисия по мярка 7.5.1 - втори прием 2020
- За комисия по Мярка 4.1 – първи прием, актуализирано
- За комисия по Мярка 4.1 – втори прием, актуализирано
- За комисия по Мярка 4.2
- За комисия по Мярка 4.2 – втори прием
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка ИК 2,2
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 7,2
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 6,4
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка ЧР-1
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка ЧР-2
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 7.5.1
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 7.5.1 втори прием 2020
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 4.1
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 4.1 - втори прием
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 4.2
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 4.2 - втори прием

 

 
Списък на оценителите

Информация за изпълнение на проекти по Процедурите на МИГ

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.