facebook  ИСУН

 - Събития, Продукти, Резултати и изпълнение на проекти - виж

Стимулиране на туризма

 Местна инициативна група Кирково-Златоград, съвместно с Местна инициативна група „Ардино-Джебел“ стартират съвместен проект „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“. Проектът е  по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Срокът  на изпълнение на проектните дейности е  2 години, считано от  месец февруари 2021г

Основна цел на проекта е прилагане на нови форми за насърчаване на туризма и популяризиране на природното и културното наследство на териториите на двете местни инициативни групи, а специфичните цели са насочени към:

 

 1. Изготвяне на подборно описание на природните дадености, културното и историческото наследство – извършване на проучвания, събиране на исторически факти, сведения, данни, определяне на значимостта на обектите за местното население, идентифициране на потенциала за развитие на туризъм на териториите на МИГ – партньори по проекта.

 

 2. Популяризиране на природните дадености, културното и историческо наследство и утвърждаване на регионалната идентичност на териториите на МИГ – партньори по проекта.

 

3. Изготвяне на стратегия за стимулиране на развитието на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково-Златоград“, включваща препоръки за подобряване на маркетинга на предлагания туристически продукт.

 

Планирани са  следните съвместни дейности:

 

·         Разработване на съвместен продукт-Информационно  мобилно интерактивно приложение  на туристическа, историческа, културна и природна карта на територията.

 

·         Придобиване на материални активи   -  дървени къщички и шатри за туристически фестивали              

 

·         Изследвания и пазарни проучвания

 

·         Реализиране на промоционални или маркетингови кампании

 

·         Организиране и провеждане на обучения, семинари и дейности  по информираност и публичност

 

Популяризирането на природното и културното наследство ще привлече туристически интерес и по този начин ще се стимулира туризма, като превърне териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково-Златоград“ в атрактивни места за отдих, забавление и почивка.   Потенциалът на двете територии е необятен, но има възможности за много по-комплексно развитие.  Териториите на двете местни инициативни групи разполагат с необходимите предпоставки – природни, антропогенни, културни и исторически, за развитието на туризъм. Подкрепата за развитието на различни видове туризъм като природен, екологичен, исторически, културен, образователен и познавателен, ловен, рекреационен, селски, възстановителен, приключенски, кулинарен, спортен и др. цели да покаже възможно най-пълно потенциала на териториите като привлекателна туристическа дестинация. Популяризирането и развитието на туризма ще даде тласък за икономическото и социалното развитие на териториите,поради което е сред приоритетите в дейността на органите на местното самоуправление.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.