facebook  ИСУН

Проект за подготвителни дейности за нова СВОМР до 2027 г.

1.   Презентация за проекта

2.    Прилагане на Стратегията-31.05.2023

3.     Новите възможности на Стратегията – 01.06.2023

4.     Допустими мерки и интервенции – 13.06.2023

5.     Обхват на новата стратегия-13.08.2023

6.     Анкетни проучвания 12.09.2023

7.     Анализ на заинтересованите страни - 2023

8.     Социално икономическо проучване – 2023

9.     Обществено обсъждане – 12.09.2023

 

В края на месец март 2023, Местна Инициативна Група Кирково-Златоград   стартира изпълнението на проект за подготвителни дейности по изготвяне на нова Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода  2023 -2027 г. на територията на  общини Кирково и Златоград.

Използвайки петгодишния опит  от досегашното прилагане на Стратегията чрез МИГ, както и потенциала на местната общност и територия, се очаква за новия програмен период  да бъде дадена нова възможност  на местния бизнес, земеделските стопани и публичните институции да подобрят  облика на Златоград и Кирково, да направят общините по-привлекателни за живот и бизнес.

При определяне на приоритетите за развитие ще бъдат отчетени „научените уроци“ от проектното изпълнение чрез МИГ. Основната задача на проекта „Подготвителни дейности“ е разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. Това ще се осъществи  чрез информиране на местната общност за възможностите за финансиране на  различни дейности чрез допустимите  Оперативни програми. Планирана е  широка обществена дискусия с участието на  местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за ВОМР. Чрез проекта ще продължи процеса на изграждане на местен капацитет, обучение на местни лидери и заинтересовани страни.

Процесът  по разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград ще протече в следната последователност:

1.      Популяризиране:  подготовка и провеждане на информационна кампания, включваща информационни срещи и семинари, както и публикации в местни и регионални медии;

2.      Обучения на местни лидери и заинтересовани страни: Целта им е запознаване със стъпките и принципите за разработване на Стратегията за ВОМР, създаване и укрепване на местен капацитет,  придобиване на умения при прилагането на подхода ВОМР и готовност за изпълнение на Стратегията в съответствие с приложимите нормативни документи и изисквания за периода 2023-2027 г.

3.      Проучване и анализи на територията: Предвидени са едно проучване  и един анализ за територията на Община Кирково и Златоград, които да обосноват потребността от мерките, интервенциите и приоритетите, предвидени в „новата“ Стратегия. Тези проучвания трябва да дадат оценка на състоянието,  ресурсите и на проектната ориентираност на ключовите участници,   

4.      Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност, извършване на експертна работа и провеждане на обществено обсъждане.

В резултат на изпълнението на предвидените по проекта дейности се очаква да бъде разработена Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград  за периода 2023-2027 г.

Каква са предварителните очаквания към новата Стратегия?

Ø  Новата Стратегия да бъде многофондова  - с възможности за кандидатстване по  пет оперативни програми :

        Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони - СПРЗСР

-          Програма "Развитие на човешките ресурси" - ПРЧР

-          Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ - ПКИП

-          Програма "Образование" - ПО

-          Програма "Околна среда" - ПОС

Ø  Ресурсът за финансиране на  проекти да бъде увеличен с около една трета  - от  6,4 млн  лв. до 10 млн. лв.

Ø  Да бъде даден приоритет на проектите за бизнеса,  особено за малките и средни предприятия (по Програма Конкурентоспособност и други), както и за мерки по които  е имало повишен интерес (проекти за неземеделски дейности).

Ø  Да се стимулират проекти, насочени към внедряване на иновации, въвеждане на технологии и насърчаване на ресурсно ефективна икономика.

Ø  Да се подкрепят малки проекти на неправителствени организации и читалища, които  да имат насоченост към регионална или местна идентичност.

 

Окончателният вид ще бъде изготвен в резултат на поредица от допитвания, срещи и обществено обсъждане.

 

Какви са финансовите средства за проекти, които биха могли да се предвидят в Стратегията?

 

·         Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони - СПРЗСР  5 867    хил лв

·         Програма "Развитие на човешките ресурси" - ПРЧР  1 306    хил лв

·         Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ - ПКИП          1 565    хил лв

·         Програма "Образование" - ПО     978    хил лв

·         Програма "Околна среда" - ПОС  163    хил лв

·         ОБЩО 9 879    хил лв

Какво предстои по проекта?

През месец май ще се организират анкети и обратни връзки за предложения – чрез директни срещи и онлайн. До края на същия месец се очаква да бъдат изготвени и планираните анализи. От юни до юли  ще бъдат проведени обучителните и информационни прояви.  През месец август се планира Стратегията да бъде изготвена, обсъдена,  приета и представена за одобрение от Управляващия орган на ПРСР.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по Проекта за подготвителни дейности е 36 736 лв, а срокът за изпълнение - до края на месец септември 2023 г.

Очаквайте поканите за  проявите по проекта.

 Настоящата публикация е в рамките на проект BG06RDNP001-19.610-0070,  по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от  ПРСР  2014-2020.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.