facebook  ИСУН

Актуални приеми:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЯНА  В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ  КИРКОВО И ЗЛАТОГРАД

Дата на откриване:    13.08.2019 г.

Дата на приключване:26.08.2019 г., 17:00 ч.

„Местна инициативна група  Кирково-Златоград“ обявява за обществено обсъждане проект на промяна в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Кирково и Златоград, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

Промяната  е  допустима  на  основание чл. 18, ал. 1,  т. 2 и т.3 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. С нея се цели да се осигури регламентиране на финансови параметри за всички допустими кандидати по Мерки 4,1 и 4,2, както и да се отстранят технически грешки. С предложението за промяна, неговата допустимост, обосновка и мотиви,  може да се запознаете в приложения документ.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок  на следната електронна поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg.

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.