facebook  ИСУН

Секцията „Обществено обсъждане” се поддържа  от  „Местна инициативна група Кирково-Златоград”  за осигуряване на възможност на заинтерeсованите лица за писмени възражения и предложения във връзка с промени в одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие и делегирани правомощия от управляващите органи на финансиращите програми по утвърждаване на Насоки  и  други документи, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, във връзка със сключено Споразумение № РД 50-41/27.04.2018г. за изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на общините Кирково и Златоград   по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.