facebook  ИСУН

 

покана за обществено обсъждане

Относно:    Възможност  за допълнително  финансиране и  разпределяне на финансов ресурс чрез   промяна №6  в Стратегията за ВОМР на територията на общините  Кирково и Златоград

Дата на откриване:               16.04.2021 г.

Дата на приключване:          26.04.2021 г., 17:00 ч

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г, са осигурени допълнителни средства по подхода ВОМР, които могат да бъдат ползвани през преходния период на Програмата. Те са предназначени за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и за допълнителни проекти от Стратегиите по „земеделските“ мерки ( мерките от ЕЗФРСР).

За всеки МИГ, сумата за която може да кандидатства е до 799 х. лв за проекти към Стратегията (подмярка 19,2) и до 114 х. лв по подмярка 19,4. Допълнителните средства могат да бъдат използвани само за съществуващи в стратегията  мерки от ЕЗФРСР.

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията,  след провеждане на обществено обсъждане и  Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по мерки и свързаните с това промени.

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ предлага да бъде използвана тази възможност и със свое Решение № УС-39.202/14.04.2021 г  обявява обществено обсъждане за разпределяне на средствата към приложимите мерки от Стратегията за ВОМР за нашата територия.  Промяната  е  допустима  на  основание чл. 18, ал. 1,  т. 1, т..3, т.4  и т. 5 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на ПРСРС 2014-2020, сключено с УО на ПРСР 2014-2020, УО на ОПИК 2014-2020, УО на ОПРЧР 2014-2020.

Предложенията и коментарите по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок  на официалната електронна поща на МИГ Кирково-Златоград: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg. Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Покана за обществено обсъждане

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.