facebook  ИСУН

Актуални приеми:

 

Проект на документация по Мярка ЧР-2

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград

дата на откриване на общественото обсъждане:            30.04.2019 г. 14:00 ч
дата на приключване на общественото обсъждане:       07.05.2019 г.,15:00 ч.

Местна инициативна група  Кирково-Златоград обявява за обществено обсъждане  документация за проектни предложения по горепосочената процедура, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014-2020 за Водено от общностите местно развитие.
МИГ Кирково-Златоград публикува проект на  Обявата за прием, Условията за кандидатстване, както пълния комплект с документи, съдържащ Приложенията към Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях, във връзка предстоящото обявяване на горепосочената процедура с два  крайни срока за кандидатстване и   на основание   чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ  и чл.6, т.4 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Чрез мярката се цели повишаване на достъпа до услуги, които са устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

  1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания:
  2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск:
  3. Местни социални дейности за социално включване:

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 15:00 ч. на 07.05.2019 г.  на  електронна поща:      
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

ДОКУМЕНТИ:

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.