facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Насоки за кандидатстване по мярка ИК 2.2 – Подобряване производствения капацитет на Малките и средни предприятия (ОПИК 2014-2020)


0. Обява;
1. Условия за кандидатстване;
2. Документи за информация към Условия за кандидатстване;
3. Документи за попълване към Условия за кандидатстване;
4. Условия за изпълнение;
5. Документи към условия за изпълнение;
6. Въпроси 1-2;

 

Насоки за кандидатстване по мярка 7.2 – Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (ПРСР 2014-2020)


0. Обява 
1. Условия за кандидатстване 
2. Приложения към Условия за кандидатстване
3. Условия за изпълнение
4. Приложения към Условия за изпълнение

 

Насоки за кандидатстване по мярка 6.4 – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (ПРСР 2014-2020)


 

Насоки за кандидатстване по мярка 7.5 – Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство (ЕЗФРСР)


1. Условия за кандидатстване и Пълен комплект – Насоки кандидатстване и изпълнение

 

Насоки за кандидатстване по мярка 4.1 - Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства (ПРСР 2014-2020)


1. Условия за кандидатстване и Пълен комплект – Насоки кандидатстване и изпълнение

 

Насоки за кандидатстване по мярка 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти (ПРСР 2014-2020)


1. Условия за кандидатстване и Пълен комплект – Насоки кандидатстване и изпълнение

Насоки за кандидатстване по мярка ЧР-1 Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица актуализиран към 23.04.2019 (ОПРЧР 2014-2020)


1. Условия за кандидатстване

Насоки за кандидатстване по мярка ЧР-2 По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход актуализиран към 21.05.2019 (ОПРЧР 2014-2020)


1. Условия за кандидатстване

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.