facebook  ИСУН

Актуални приеми:

РЕЗЮМЕ

на проект

Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната обработка на качествени селскостопански продукти в областите Еврос, Хасково, Смолян и Кърджали“,

финансиран по програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България” 2014-2020

Акроним QUALFARM, реф. No 6279

Договор за субсидия

B6.3a.06/ 15.06.2021

Продължителност на проекта

24 месеца

Бенефициенти по проекта (БП)

1.      Компания за изследване и развитие на селските региони на Северен Еврос, Гърция

2.      Димосинетеристики Eврос, Гърция

3.      Сдружение “Съюз за възстановяване и развитие“, България

4.      Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Кирково-Златоград“, България

Бюджет на проекта

669 227.00 евро

Бюджет на БП4

144 384.00 евро

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е развитие на иновативно и качествено предприемачество в областта на преработката на селскостопански продукти, с особен акцент върху „вътрешната“ обработка на селскостопански продукти, т.е. във ферми или малки цехове, като по този начин тя е свързана с основна цел на програмата "1. Подобряване на системите за подкрепа на МСП в предприемачеството".

Това ще бъде постигнато чрез осигуряване на обучение, менторство, предоставяне на персонализирани и непрекъснати насоки по въпроси, свързани с иновациите, маркетинга, безопасността на храните и брандирането от специализирани структури за подпомагане на бизнеса, които ще бъдат създадени към бенефициентите по проекта QUALFARM.

Ориентацията е двойна, а именно към (а) подпомагане на съществуващите предприятия, както и (б) стимулиране на предприемачеството в селските райони сред неговите динамични сегменти, а именно жени и младежи, включително млади завършили студенти.

 

РАБОТНИ ПАКЕТИ (РП) И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

РП 1 – Управление и координация на проекта

РП 2 – Комуникация и разпространение на информацията

1.      Комуникационна политика;

2.      Сайт и лого на проекта;

3.      Рекламни материали и медийни публикации за проекта;

4.      Местни семинари за повишаване на осведомеността;

5.      Откриваща и закриваща конференция на проекта.

РП 3 – Създаване на структури за подкрепа на бизнеса в трансграничната зона

1.      Офиси за подкрепа на местните бизнеси.

РП 4 – Дейности за обучние и менторство

1.      Обучение по въпроси, свързани с качеството;

2.      Обучение по въпроси, свързани с иновациите;

3.      Наставничество за започване на вътрешна обработка на селскостопански продукти;

4.      Обмен на добри практики в трансграничната зона чрез целенасочени учебни посещения.

РП 5 – Дейности за подкрепа на бизнеса

1.      Наръчник за първи стъпки във вътрешната обработка на селскостопански продукти;

2.      Практически наръчник за реклама и маркетинг;

3.      Ежедневно консултиране на бизнеси.

РП 6 – Разработване и реклама на трансграничен QUALFARM продукт

1.      Изучаване на историята и перспективите за вътрешна обработка на селскостопански продукти в трансграничната зона;

2.      Организиране на трансгранични фермерски пазари;

3.      QUALFARM Трансграничен наръчник за вътрешно обработени селскостопански продукти;

4.      Създаване на трансгранична мрежа QUALFARM.

 

Всички бенефициенти по проекта ще си сътрудничат за постигането и изпълнението на всички цели и дейности пряко или непряко.

БП4 е в частност отговорен за осъществяването на следните дейности и резултати:

·         РП 2 – Закриваща конференция на проекта.

·         РП 6 – Трансграничен наръчник за вътрешно обработени селскостопански продукти (заедно с водещия партньор).

 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Основните резултати от проекта, които ще бъдат постигнати въз основа на изпълнението на дейностите (с изключение на управлението и комуникацията), в които БП4 ще участва като партньор по проекта, са следните:

 

·         4 местни офиса за подкрепа на бизнеса (Орестиада – Гърция, Проватонас – Гърция, Хасково – България, Кирково/Бенковски  – България);

·         1 наръчник за реклама и маркетинг на вътрешно обработени селскостопански продукти;

·         1 проучване на историята и перспективите за вътрешно обработване на селскостопански продукти в трансграничната зона;

·         1 наръчник за първи стъпки във вътрешното обработване на селскостопански продукти;

·         1 трансграничен наръчник за вътрешно обработени селскостопански продукти;

·         4 постоянни консултантски сесии за бизнесите в местните офиси за подкрепа (Орестиада – Гърция, Проватонас – Гърция, Хасково – България, Кирково – България);

·         4 постоянни наставнически сесии за започване на вътрешно обработване на селскостопански продукти (Орестиада – Гърция, Проватонас – Гърция, Хасково – България, Кирково – България);

·         4 обучителни сесии по въпросите на иновацията (Орестиада – Гърция, Проватонас – Гърция, Хасково – България, Златоград – България);

·         4 обучителни сесии по въпросите на качеството (Орестиада – Гърция, Проватонас – Гърция, Хасково – България, Златоград – България);

·         4 местни семинара за повишаване на осведомеността (Орестиада – Гърция, Проватонас – Гърция, Хасково – България, Кирково – България);

·         1 откриваща конференция за проекта в Орестиада (Гърция);

·         1 закриваща конференция за проекта в Кирково (България);

·         1 трансграничен QUALFARM фермерски пазар в Хасково (България);

·         1 трансграничен QUALFARM фермерски пазар в Орестиада (Гърция);

·         2 учебни посещения на български фермери в Гърция (Орестиада и Проватонас);

·         2 учебни посещения на гръцки фермери в България (Хасково и Кирково-Златоград).

 

Основният резултат от проекта е създаването на четири (4) местни офиса за подкрепа на бизнеса – резултат, пряко свързан с основната цел на проекта, която е развитието на иновативно и качествено предприемачество в областта на преработката на селскостопански продукти, с особен акцент върху „вътрешната“ обработка на селскостопански продукти, т.е. във ферми или малки цехове.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.