facebook  ИСУН

 

 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 Във връзка с  промяна №5  на Стратегията за ВОМР на територията на общините  Кирково и Златоград

 Дата на откриване:               08.02.2021 г.

 Дата на приключване:          19.02.2020 г., 17:00 ч.

 МИГ Кирково-Златоград,   в изпълнение на решение УС-37.194/19.01.2021 на Управителния съвет на МИГ,   обявява  обществено обсъждане на  проект за  промяна №5  в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Кирково и Златоград, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. Промяната  е  допустима  на  основание чл. 18, ал. 1,  т. 3 и т.4 от горепосоченото Споразумение.

 Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок  на следната електронна поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg.

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

 

СЪДЪРЖАНИЕ  НА ПРОМЯНАТА

 

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, чл.39, т.3 от Наредба №22/ 14.12.2015г. на МЗХГ и чл.18, ал.1, т.3 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-41/27.04.2018г., Управителният  съвет на МИГ Кирково-Златоград предлага следните промени на  Стратегията   на ВОМР на МИГ      „Кирково – Златоград“:

§ 1. На Стр. 99  Времево разпределение на договориране на публичната финансова помощ, изречение първо и второ, както и аналогичния текст на стр.104,  придобиват вида:

Срокът за сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по мерките, включени в СВОМР е 31 декември 2020 2022 г. В тази връзка времевото разпределение на общия финансов ресурс за реализация на стратегията е представено за периода 2016 – 2020 г. - периодът на договориране на одобрените за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград проекти.

§ 2. В раздел 6.1. «Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки»: се допуска следната промяна в Таблица на стр. 99: *В рамките на  10% от  сумата  за финансиране по мерки от  ПРСР  (ЕЗФРСР), се  допуска да бъде прехвърлена  сума от Мярка 4.1 в размер  на остатъчния  финансов ресурс след проведена процедура и оценка,  към Мярка  4.2 и Мярка 6.4,  при наличие на проектни предложения в списък с резервни предложения, след проведен прием и оценка. С актуализирания размер на сумите се актуализират и свързаните с промяната индикатори по мерките.“

 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)

2 738 120,00

42,94 %

4.1.

Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

684 530,00

422 010,00 

(-262 520,00)  

10,74%

6.62%

4.2.

Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

293 370,00

387 070,00

(+93 700,00)   

4,60%

6.07%

6.4.

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

977 900,00

1 146 720,00

(+168 820,00)   

15,34%

17.99%

7.2.

***

 

 

 

§ 3. Остатъчни средства, извън посочените по §2, в резултат на окончателно одобрение на проектни предложения или изпълнение на проекти по мерки на МИГ Кирково-Златоград  по ПРСР 2014-2020, да бъдат насочени към общата сума по мярка 6,4

 

§ 4. Променя относителния дял на публичното финансиране по приоритети на Стратегията (стр.100), във връзка с §1:

 

v  Цел 1/ Приоритет 1Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти“15,3 %    12,7%;

 

v  Цел 1/ Приоритет 2Повишаване конкурентоспособността на местната  икономика и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие,  насърчаване на устойчива заетост и професионална квалификация на заетите“62,0 %   64,6%;

§ 5. Промяна на графиката на стр. 101 , съгласно промените по §2 и на графиката от стр. 102 , съгласно промените на §4, и корекция на текста от стр. 101 - 102, касаещ отн. дял на променените мерки по §2.

 

„Мерките насочени към икономиката, включват също мярка 6.4 от ПРСР, която ще финансира създаването и развитието на микропредприятия извън земеделския сектор и за която е предвиден ресурс в размер на 15,34  17,99 % от общия ресурс на СВОМР на МИГ Кирково – Златоград (33,33  41,88 % от средствата от ЕЗФРСР). …На следващо място в СВОМР на МИГ Кирково – Златоград са мерките за повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти – общо 15,34  12,69% от стойността на стратегията (33,33            29,55 % от ЕЗФРСР).

ОБОСНОВКА НА  ПРОМЕНИТЕ:

По отношение на §1 :

·         Посоченият  в сегашния текст на Стратегията срок за подписване на договори за изпълнение на проекти (31.12.2020) ограничава подписване на договори с бенефициенти, които са по одобрени от МИГ оценителни доклади (вкл. от 2019 г), по които няма потвърждение от ДФЗ. Актуализирането на срока не противоречи на текстовете, посочени   в Наредба 22 и Споразумение №РД 50-41/27.04.2018г. Освен това,  искането е допустимо в съответствие с „преходния“  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2220 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г.

 

По отношение на §2 и §3:

В рамките на  10% от  сумата  за финансирани по мерки от  ПРСР  (ЕЗФРСР), се  допуска да бъде прехвърлена  сума от Мярка 4.1 в размер  на остатъчния  финансов ресурс след проведена процедура и оценка,  към Мярка  4.2 и Мярка 6.4,  при наличие на проектни предложения в списък с резервни предложения, след проведен прием и оценка. С актуализирания размер на сумите се актуализират и свързаните с промяната индикатори по мерките.“

 

·                     Настоящата промяна би позволила  преразпределяне на финансов ресурс, след проведени процедури за прием, които са  индикатор за проявения интерес и потребностите на територията на МИГ.  Предлаганата промяна предвижда неизползван след проведен прием ресурс да бъде пренасочен към  друга процедура по частни (непублични) мерки от ЕЗФРСР, по която след проведен прием  са останали  проектни предложения,  включени в резервния списък, за които не достига финансов ресурс. Това  очакваме да доведе до постигане в по-кратки срокове на допълнителни ефекти от проектните дейности, за  по-високо изпълнение на заложените  по мярката индикатори  от СВОМР, усвояване на средствата по мерките от ПРСР.   Наличието на проектни предложения в резервен списък по определени процедури е  показател за  засилен интерес към  такъв тип проектни дейности и по-висока потребност от инвестиране на публичен ресурс  в такива приоритетни направления. Насочването   към тези мерки е свързано и с максимално запазване на секторната,  приоритетната  и целева насоченост на инвестициите. Към момента, остатъчният финансов ресурс по Мярка 4,1 след  проведени  приема е 262 хил.лв, които се предлага да се насочат към Мярка 4,2 (която е с най-близък приоритет и където има заявен интерес) и Мярка 6,4 (където след проведен прием  в списък с резервни предложения, за които не достига финансов ресурс са 21 проектни предложения).

 

По отношение на §4 и §5:

·         Посочените промени  са свързани   с определяне на цифрови обобщени  параметри, и са пряко следствие от промените в §2.  

 

Горепосочените промени  са  в съответствие с разпоредбата на чл. 39 т.3  от Наредба № 22 от 2015 г. и чл.18, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-41/27.04.2018 г.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.