facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

 

ПОКАНА ЗА  ВТОРИ  ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА  7,5,1

МИГ Кирково-Златоград отправя покана за  ВТОРИ ПРИЕМ  на проектни предложения по иновативната мярка  от местната Стратегия  -  7.5.1 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство, в рамките на остатъчния бюджет по мярката.

Основна цел на процедурата е насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Допустими дейности по процедурата: 


А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество, като туристически информационни центрове; посетителски центрове, центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; на съоръжения за туристически атракции,  съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки)

 Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство, като
популяризиране на нематериалното културно наследство, съхранение и популяризиране на местния фолклор, или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението; Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство.

 Мярката е предназначена за  Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), Читалища, Образователни институции с местно значение, регистрирани на територията на Община Кирково или Община Златоград, както и за  Община Кирково,  Община Златоград.

Бюджет  - 17 551,62 лв  
Начален срок: 01.12.2022г. Краен срок : 31.12.2022г. – 17:00ч.

Документи за кандидатстване и информация. 

1. Условия за кандидатстване
2. 
Документи за попълване към УК,
3. 
Документи за информация към УК
4. Документи за изпълнение

 

Кандидатстването е по електронен път, чрез ИСУН 2020, (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active ), по номера на процедуратаBG06RDNP001-19.559, където са публикувани официалните документи

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.