facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

От 01.10.2022 до 30.11.2022 е отворен за кандидатстване втори прием по Процедура: BG06RDNP001-19.632 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

 Процедурата е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности. Основната цел е  повишаване конкурентоспособността на земеделието в общини Кирково и Златоград. 

 

Документите и кандидатстването е в ИСУН2020, на адрес 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/568305f0-d33c-4947-b417-f6c3818ef6de

 

 Информативно, документите може да изтеглите и на сайта на МИГ Кирково-Златоград

0. Обява за прием-2022 -втори прием

1. Условия за кандидатстване-2022

2.1. Документи за попълване към условията за кандидатстване - втори прием

2.2. Документи за информация към условията за кандидатстване - втори прием

3. Условия за изпълнение - 2022

4. Приложения към Условия за изпълнение 2022

Разяснения се предоставят до 09.11.2022г, 3 седмици преди крайния срок за кандидатстване 30.11.2022 г.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.