facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

Покана за ВТОРИ ПРИЕМ на проекти  по мярка 6,4 -  за  неземеделски дейности – услуги, производство и продажба на продукти на  микропредприятия

От 01 Септември 2022 г, МИГ Кирково-Златоград обявява втори прием на проектни предложения по мярка 6,4. „Инвестиции в неземеделски дейности“-BG06RDNP001-19.588 в рамките на остатъчния бюджет от предходен прием.

Бюджетът на безвъзмезднатапомощ по Приема  е 46 831,12 лв. Стойността на един проект е от 10 хил. евро до 75 хил.евро, като размерът на финансиране е 75% (за туристически дейности-5%).

Периодът за прием на проекти е два месеца  -  от 01.09.2022 до 31.10.2022.

Процедурата е предназначена предимно за микропредприятия и занаятчии, изпълняващи дейности, свързани с услуги, производство и продажба на неземеделски продукти, производство на ВЕИ за собствени нужди, развитие на занаяти или туристически дейности.

Документите са кандидатстване са следните (по сравнение с първи прием е актуализирана единствено обявата) :

0. Обява за ВТОРИ  прием-2022 по Мярка 6.4

1. Условия за кандидатстване-2022 по Мярка 6.4

2. Документи за попълване към УК 2022- по Мярка 6.4

3. Документи за информация към УК - 6.4

4. Условия за изпълнение - 2022 

5. Документи към Условия за изпълнение

Кандидатстването е чрез ИСУН 2020, по горепосочения номер на процедурата, където са публикувани официалните документи и разяснения по поставени въпроси. 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.