facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

 

ПОКАНА   ЗА  НОВ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ – 2022

BG06RDNP001-19.646 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Периоди за прием:

Начало на прием: 01.06.2022 г.   Първи краен срок: 31.07.2022 година, 17:00 часа.
Начало на прием: 01.11.2022 г.  Втори краен срок: 31.12.2022 година, 17:00 часа.

Втори  краен срок за прием на проектни предложения е приложим при условие, че е налице остатъчен финансов ресурс по мярката след  първи  краен срок за приемане на проектни предложения.

Кандидатстване, документи и разяснения - в ИСУН 2020

Документи за кандидатстване и информация:

0. Обява за прием
1. 
Условия за кандидатстване
2.1 
Документи за попълване към условията за кандидатстване
2.2 
Документи за информация към условията за кандидатстване
3.1 
Условия за изпълнение и приложения

3.2 Приложения към Условия за изпълнение и приложения

 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

·         подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия  на територията на МИГ;

·         по-добро използване на факторите за производство;

·         въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

·         подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

·         постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;

·         подобряване опазването на околната среда;

 

Допустими кандидати: 

Процедурата е предназначена за еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни или големи  предприятия, както и земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро


Допустими дейности:

Подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
1. модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии,
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция,
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС,
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини,
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

·         Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

·         Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти.

 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

·         мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

·         месо и месни продукти;

·         плодове и зеленчуци, включително гъби;

·         пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

·         зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

·         растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

·         технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

·         готови храни за селскостопански животни (фуражи);

·         гроздова мъст, вино и оцет.

 

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.