facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

 

ПОКАНА   ЗА  НОВ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ – 2022

 

BG06RDNP001-19.632 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

 

Процедурата е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности.

 

 Процедурата определя като своя основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в общини Кирково и Златоград. Специфични цели на мярката са:

 

-          насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

 

-          опазване на компонентите на околната среда;

 

-          Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

 

-          Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

 

 Допустими дейности по процедурата:

 

·          Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

 

·          Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността

 

·          Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

 

·          Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

 

·          Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

 

·          Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

 

·          Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

 

·          Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства

 

Географски обхват на мярката - Община Кирково и Община Златоград

 

Първи прием на проектни предложения :

 

Начало на прием: 08.04.2022 г.  

 

Краен срок: 20.06.2022 г. 17:00 часа.

 

 

Документи за кандидатстване и информация:

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.