facebook  ИСУН

Актуални приеми:

 

Актуални приеми:

 

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ  ЗА ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА


BG06RDNP001-19.
571 МИГ Кирково – Златоград -  мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура,

  с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014–2020, чрез Стратегията за ВОМР

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на общините Кирково и Златоград чрез:

o   подобряване на средата и качеството на живот в населените места на общините Кирково и Златоград;

o   осигуряване на базови услуги на населението на общините Кирково и Златоград и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Допустими кандидати:

 Община Кирково, Община Златоград, Юридически лица с нестопанска цел и Читалища, регистрирани на територията на двете общини.

 

Допустими дейности:

-          пътища, улици, тротоари;

-          обществени площи;

-          социална инфраструктура;

-          енергийна ефективност;

-          спортна инфраструктура;

-          културни обекти;

-          образователна инфраструктура; 

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

Първи краен срок:  04.04.2022  г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация:

 

Кандидатстването е  чрез  ИСУН 2020, по горепосочения номер на процедурата.  

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.