facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

 

ВТОРА ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”


Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

·        подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия  на територията на МИГ;

·        по-добро използване на факторите за производство;

·        въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

·        подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

·        постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;

·        подобряване опазването на околната среда;

Допустими кандидати:

Процедурата е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности, както и за еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни  предприятия.


Допустими дейности:

Подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
1. модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии,
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция,
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС,
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини,
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

·        Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

·        Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

·        мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

·        месо и месни продукти;

·        плодове и зеленчуци, включително гъби;

·        пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

·        зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

·        растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

·        технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

·        готови храни за селскостопански животни (фуражи);

·        гроздова мъст, вино и оцет.

 

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

 

Периоди за прием:

Начало на ВТОРИ  прием: 02.11.2020 г. 

Втори краен срок: 18.01.2021 година, 17:00 часа, съгл. Реш. УС-36.187 на УС на МИГ.

 
Кандидатстване, документи и разяснения - в ИСУН 2020

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/01ab5bbc-4df0-4540-999a-760ea0f2600e

 

Документи за кандидатстване и информация

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.