facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”


Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
 • подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия  на територията на МИГ;
 • по-добро използване на факторите за производство;
 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;
 • подобряване опазването на околната среда;

Допустими кандидати: 

Процедурата е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности, както и за еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни  предприятия.


Допустими дейности:

Подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
1. модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии,
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция,
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС,
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини,
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

 • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;
 • Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

Периоди за прием:

Начало на прием: 06.07.2020 г.   Първи краен срок: 04.09.2020 година, 17:00 часа.
Начало на прием: 02.11.2020 г.  Втори краен срок: 31.12.2020 година, 17:00 часа.


Втори  краен срок за прием на проектни предложения е приложим при условие, че е налице остатъчен финансов ресурс по мярката след  първи  краен срок за приемане на проектни предложения.
Кандидатстване, документи и разяснения - в ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/01ab5bbc-4df0-4540-999a-760ea0f2600e

Документи за кандидатстване и информация

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.