facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

 

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ -  BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

 

Процедурата определя като своя основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в общини Кирково и Златоград. Развитието на наличните материални мощности в стопанствата, в т.ч. малките земеделски стопанства (съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г.), което се финансира по настоящата мярка следва да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общините.

 

Специфични цели на мярката са:

- насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
- опазване на компонентите на околната среда;
- Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; - Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

 

Процедурата е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности.

 

Допустими дейности по процедурата:

 - Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

 - Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността

 - Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

 - Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

 - Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

 -  Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

 - Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

 - Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.

 

Географски обхват на мярката - Община Кирково и Община Златоград


Прием на проектни предложения :

Начало на първи прием: 17.02.2020 г.   Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00 часа. Бюджет на приема 684 530,00    лева

Начало на втори  прием: 01.09.2020 г.   Втори краен срок: 31.10.2020 година, 17:00 часал Бюджет на приема – остатъчни средства от първи прием.

Документи за кандидатстване и информация

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.