facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

ПОКАНА ЗА  ВТОРИ   ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА  7,5,1

МИГ Кирково-Златоград отправя покана за втори прием на проектни предложения по иновативната мярка  от местната Стратегия  -  7.5.1 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство.

Основна цел на процедурата е насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Допустими дейности по процедурата:
А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество, като туристически информационни центрове; посетителски центрове, центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; на съоръжения за туристически атракции,  съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки)

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство, като
популяризиране на нематериалното културно наследство, съхранение и популяризиране на местния фолклор, или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението; Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство.

Мярката е предназначена за,  Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), Читалища, Образователни институции с местно значение, регистрирани на територията на Община Кирково или Община Златоград, както и за  Община Кирково,  Община Златоград

Втори прием – Бюджет на приема  53 404,04  лв.
Начален срок: 03.02.2020г. Краен срок : 30.03.2020г. – 17:00ч.

Документи за кандидатстване и информация.  

МОЛЯ ПОЛЗВАЙТЕ АКТУАЛИЗИРАНИТЕ УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ВТОРИ ПРИЕМ!!!

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.