facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МИГ Кирково-Златоград  обявява прием  на  проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура: № BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград",   от Стратегията за ВОМР на  „МИГ Кирково - Златоград“ с подкрепата на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Чрез мярката се цели повишаване на достъпа до услуги, които са устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

  1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни  услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотно живеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания:
  2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск:
  3. Местни социални дейности за социално включване:

Краен   срок за подаване на проектните предложения е 01 юли 2019 г. 17:30 часа.
По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

ДОКУМЕНТИ:

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.