facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

 

Обявен е прием на проекти по процедура BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград",  от Стратегията за ВОМР на  „МИГ Кирково - Златоград“ с подкрепата на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Чрез мярката ще се насърчава устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

1.Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

2.Дейности за активиране на икономически неактивни младежи (от 15 до 29 г. вкл.), които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.;  

3.Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;

4.Психологическо подпомагане;

5.Предоставяне на мотивационно обучение;

6.Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

7. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

8.Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;

9.Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;

Периоди за прием:

  • Първият краен срок за подаване на проектните предложения е30.05.2019г. 17:00 часа. 
  • Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.06.2019 г. 17:00 часа

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

ДОКУМЕНТИ:

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.