facebook  ИСУН

Месец май  стартира с нов подписан договор за  изпълнение на проект  между  Земеделски Производител  Николай Белев, Държавен Фонд "Земеделие" и МИГ Кирково-Златоград.  Проектната инвестиция е "Лешникова  градина" и се реализира по подмярка 4,1-Инвестиции в земеделски  стопанства от Стратегията за ВОМР на МИГ. 

В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване – малогабаритен трактор и прикачен инвентар към него. Закупеното оборудване би позволило автоматизиране дейността на ЗП при отглеждане на лешниковите насаждения, както и повишаване на неговата производителност.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.