facebook  ИСУН

Днес, 05.12.2023 г. екипът на Областен информационен център – Смолян проведе еднодневно събитие на тема: „Споделяне на добри практики от проекти с европейско финансиране в област Смолян“, по време на което бяха представени успешни проекти от различни сфери, реализирани с европейско финансиране през Програмен период 2014-2020 г.. Срещата протече при изключително голям интерес от страна на Общините, НПО, бизнес и граждани.

Събитието бе открито от зам.-кмета на Община Смолян г-н Марин Захариев, който благодари на ОИЦ-Смолян за доброто сътрудничество през годините и за организирането на подобни срещи, тъй като споделеният опит е ключов за развитието. Той отбеляза колко е важна ролята на европейските средства за развитието на Региона, както и това, че партньорството, работата в екип и надграждането на вече направеното - са в основата на успешната реализация на различни проекти.

По време на събитието бяха представени редица успешно приключили проекти от Програмен период 2014-2020 г., реализирани по различни програми с европейско финансиране, които са иновативни, интересни и с висока добавена стойност.

МИГ Кирково-Златоград представи практиката "Участвай-Наслади се-Сподели", реализирана чрез проектите за културно наследство и природно богатство от Стратегията на МИГ (мярка 7.5.1), както и чрез проект "Магията на Родопите" за популяризиране на туризма – партньорска инициатива на МИГ Кирково-Златоград и МИГ Ардино-Джебел.

Срещата протече много интензивно и с активно участие от страна на присъстващите. Събитието успя да мотивира заинтересованите страни от Областта да споделят своя опит и идеи, да възстановят стари и да поставят началото на нови партньорства, както и да насърчи участниците да са още по-активни в осъществяване на своите идеи с европейско финансиране. Бяха обсъдени и различни предизвикателства пред бенефициентите в предишния и настоящия Програмен период, но всички бяха единодушни, че благодарение на натрупания опит, както и на подобни срещи, нещата се случват много по-лесно.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.