facebook  ИСУН

Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“,  в качеството на Партньор №4 по проект «QUALFARM - Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната преработка на качествени и традиционни  занаятчийски и селскостопански продукти в областите Еврос, Хасково, Смолян и Кърджали“ Ви кани за участие в Заключителна конференция по проекта, на 20.09.2023 (сряда) от 10:30ч  до 13:00 ч, в  Златоград,

 

Модул 1:   10.30-11,25                    

·        Откриване на конференцията, Поздравления;

·        Проект QualFarm – възможности и ефекти за бизнеса и общността. 

·        Възможности за маркетинг и промоция на традиционните продукти и занаяти.  Подкрепа  на храните със защитен произход и МСП в хранителния сектор; 

Модул 2:   11.45-13,00                    

·        Традиционните продукти и местната идентичност като възможности за  бизнес;

·        Бизнес, основан на знания и иновации в земеделието и хранителната промишленост; 

·        Добри практики за партньорство в трансграничния регион   за  осигуряване услуги за общността;

 

·        Партньорска мрежа Qual Farm;  

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.