facebook  ИСУН

Средно училище "Отец Паисий" Кирково  подписа Административен договор за изпълнение на проект „Традициите - мост към бъдещето"  по процедура на МИГ – Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”, финансирана по ПРСР.

Дейностите по проекта включват и сформиране на три групи за работа в различни направления - местна кухня, местни традиции и обичаи, сценично изкуство - изпълняване и възстановяване на обичаи. Чрез изпълнението на проекта ще се осигурят мъжки и дамски носии, които ще се използват за възстановки на традиции и обичаи, изпълнители на местен фолклор. Реализирането на проекта ще допринесе за съхранението и опазването на нематериалното културно наследство на територията на МИГ.

Поздравления за Ръководството на СУ "Отец Паисий" Кирково за инициативата за участие с проект чрез „МИГ Кирково – Златоград“. Пожелаваме успех  на екипа и участниците в реализацията му!

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.