facebook  ИСУН

На официална церемония на 06.07.2023г. в сградата на Министерство на земеделието и храните, Министърът на земеделието и храните г-н Кирил Вътев връчи Административни договори на 107 Местни инициативни групи за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. На събитието Сали Рамадан  - Председателя на УС на МИГ и Председател на Общински съвет Кирково и Мирослав Янчев - Кмет на община Златоград получиха административния договор за изпълнение от МИГ Кирково - Златоград на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г.  за подготовка на нова Стратегия за програмен период 2023-2027г. Според дадената обратна връзка в проучвателната анкета, за изминалия програмен период МИГ Кирково-Златоград доказа ключовата си роля в реализирането на проекти за малкия и средeн бизнес в Общините Кирково и Златоград. Проектите чрез МИГ показват как със сравнително малки финансови инвестиции, може да се постигне значително влияние върху живота на хората и да се генерират и реализират нови идеи.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.