facebook  ИСУН

"КАТАРО СПИТИ" ООД с подписан Административен договор за изпълнение на проект за оборудване на професионална пералня за килими и домашен текстил /пердета, завивки, кувертюри/ на територията на гр. Златоград, като внедрените машини ще са с технологична последователност. Проекта е осъществен по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград”. Чрез изпълнението на проектните дейности ще се създаде нова услуга на територията на МИГ, с цел развитие и стимулиране на предприемачеството и устойчив бизнес.

 Пожелаваме успех в реализацията на проекта.

 Екипа на МИГ

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.