facebook  ИСУН

Днес, между Местна инициативна група и Банчо Костадинов - Управител и собственик на „ЛАБИЕНУС ЕООД“ гр.Златоград се подписа поредния Административен договор по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград”, за изпълнение на проект „Доставка на машини и оборудване за извършване на механизирани бояджийски услуги“. Проектното предложение е насочено към доставка на машини и оборудване за извършване на услуги в строителството, свързани с фино шпакловане и боядисване на обекти в жилищни, административни и промишлени сгради. По проекта ще бъде създадена и нова заетост, с предвидени за разкриване на нови работни места. Непосредствена цел на проекта, от гледна точка на интереса на фирмата е техническото обезпечаване на основната дейност на фирмата с машини и оборудване за повишаване обема и качеството на работа, водещо до по-висока конкурентоспособност на местния пазар на услуги. С доставеното оборудване ще се извършват услуги на граждани и фирми на територията с ново качество и в значително по-кратки срокове.

 Екипа на МИГ пожелава успех в реализацията на проекта.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.