facebook  ИСУН

 

Подготовка за кандидатстване с проектни предложения по Стратегия за ВОМР на територията на МИГ Кирково - Златоград, бе темата на обученията за местни лидери, проведени в периода 06-08 юни 2023г. от екипа на „МИГ Кирково–Златоград“,  в  Дрангово, Чорбаджийско и Старцево.                                            Информационните събития са в помощ на потенциални бенефициенти за подготовка и кандидатстване в рамките на срока за първи прием 01.06.2023 - 31.07.2023г. с проектни предложения по процедури от Програмата за развитие на селските райони мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” включени в Стратегията на МИГ. 

Заповядайте на предстоящите обучения, с начален час 10.00 : 

-Фотиново - 20.06.2023г. - зала на Читалище „Пробуда-1948г“;   

-Бенковски - 21.06.2023г. - офис за „Местно предприемачество“-сграда на кметство Бенковски; 

 -Долен -22.06.2023г. - зала на Читалище „Искра-1997г“;                                                                 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.