facebook  ИСУН

На 01.06.2023г. с д-р Михаела Живкова „ХЕЛИДЕНТ 96 - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕООД“ е подписан Административен договор по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград” за изпълнение на проект „Доставка на специализирано стоматологично оборудване и обзавеждане“ в размер на 130 294.50 лв. от които 75% БФП. Чрез проекта ще бъде закупено специализирано стоматологично оборудване, както и  оборудване и обзавеждане за административна част и за чакалня за пациенти. Инвестицията е предвидена за зъболекарски кабинет в с.Дрангово, което ще позволи предлагането на по-качествени и по-разнообразни здравни услуги на територията на община Кирково. Чрез въвеждането на ново оборудване за стоматологични услуги, целта е значително да се подобри превенцията и диагностиката на някои ранни заболявания. 

Екипа на МИГ пожелава успех в реализацията по проекта.     

                                                 

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.