facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Чистите храни – възможност за бизнес и здравословен начин на живот.  Как да осигурим качество на продуктите?

Това са част от темите, които  Николай Солаков - Институт по криобилогия и Здравка Ефремова-инженер технолог ще представят на  обучението, организирано от МИГ Кирково-Златоград,  на  11.04.2023 г от 10,00 ч в Кирково, зала на Общински съвет (3 етаж).

Обучението  за  местни предприемачи, стартиращи фирми, местни лидери  и заинтересовани лица   е, в рамките на проект QualFarm.

Основните модули  включват:

·         Европейска политика за подобряване  качеството на земеделската продукция.

·         Чистите  храни – възможности за стартиращ бизнес и здравословен начин на живот.    Природосъобразни решения за хранителни опаковки

·         „От фермата до трапезата“. Предизвикателства и възможности за малките населени места. Умни селища

Очакваме ми, за да споделим   актуална информация по въпросите, свързани с  качеството на продуктите, чистите храни и възможностите за бизнес. 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.