facebook  ИСУН

На  31 март 2023 в Кирково се проведе Семинар за фирменото предприемачество и услуги за общността, организиран от МИГ Кирково-Златоград, по проект QualFarm.  Участниците се запознаха с обхвата на проекта, насочен към стимулиране на малки  семейни фирми, занаятчии и фермери. Споделени бяха успешни проекти в областта на вътрешната преработка на храните, реализирани чрез Местни инициативни групи на територията на Общини Ардино, Джебел, Златоград и Кирково.  Предизвикателствата и възможностите  пред фирмите в областта на земеделието, както и  местните храни като ресурс на територията бяха част от представянията. Дългогодишният  опит по проекти с гръцки общини и продуктите от тях сподели Община Златоград. Анонсирани бяха финансовите параметрите на проекта за нова Стратегия за ВОМР за предстоящия програмен период.

Специални благодарности за споделения опит и представени резултати на  Сабиха Ахмед и екипа на Европроекти, на зам. Кмета на  Община Златоград Елмира Угорлиева,  на участниците от община  Кирково и Златоград, на Небахат Юсеин и колегите от МИГ Момчлиград-Крумовград.

Семинарът завърши с представяне на филм за територията „Магията на Родопите“.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.