facebook  ИСУН

Уважаеми дами и господа, местни лидери и партньори

Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“,  в качеството на Партньор №4 по проект «QUALFARM - Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната преработка на качествени селскостопански продукти в областите Еврос, Хасково, Смолян и Кърджали“ Ви кани за участие в Семинар за повишаване информираността за фирменото предприемачество и услуги за общността

Дата и място    31.03.2023 г, 10:00 ч   (петък), Кирково, Зала  на Общински съвет – ет. 3  

Предварителна програма

10.00-11,00                     

·         Официално откриване         

·         Представяне на проект Qual Farm – възможности и ефекти за бизнеса и общността

·         Успешни проекти в областта на  вътрешната преработка на храните  -опита на  Общини Ардино и Джебел

·         Предизвикателства на фирмите  в областта на земеделието за достъп до финансиране  

11,00-11,15                      Кафе Пауза

11,15-12,30     

·         Местните храни – производство и промотиране

·         Добри практики за партньорство в трансграничния регион   в осигуряване услуги за общността.Проекти Е-Soheca, Outland -  опита на Община Златоград

·         Възможностите за малките населени места  чрез подхода ЛИДЕР/ВОМР за следващия програмен период

·         Филм за територията

·         Въпроси, Обобщение

Проявата е в рамките на проект Qualfarm,  съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България  2014-2020”.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.