facebook  ИСУН

„Златоград-Кирково-Джебел-Ардино“ - туристическата  дестинация на  преживяванията  и споделената магия.

Така е формулирана визията в новата Стратегия за стимулиране на туризма на общата територия на четирите общини, обхванати от МИГ Кирково-Златоград и МИГ Ардино-Джебел.  Потенциалите за туризъм, интересни факти за туристическото предлагане и атракции, възможности за популяризиране на територията като обща туристическа дестинация и друга  интересна информация може да видите в Стратегията.

Надяваме се да е полезна на местните власти и представителите на туристическия бизнес и да повлияе върху туристическите продукти, предлагани на териториите.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.