facebook  ИСУН

На 26.01.2023г. в залата на Общински съвет – Кирково, ул. “Дружба“ 1  се проведе семинар, с представяне на постигнатото по изпълнение на проект BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково-Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“ по подмярка 19.3.

Темите на семинара бяха представяне и обсъждане на етапите на изпълнение на дейностите по проекта, пред широката общественост, които пряко ще бъдат засегнати при популяризирането на природните дадености и културно-историческото наследство на територията на община Кирково.

  • Стимулиране на туризма в четирите общини чрез проекта;
  • Акценти на местната туристическа политика и възможности за развитие;
  • Средства и начини за привличане на туристи в Родопите;
  • Споделяне на добри практики / Адаптиране на положителните такива за региона, с цел въвеждането им на практика; 

В събитието участваха представители на местната власт, читалища, туристическия бранш, кметове по населени места и училища  от територията на община Кирково и  други заинтересовани лица.

Присъстващите споделиха, че дейностите по изпълнението на проекта ще дадат нов тласък за стимулиране развитието на туризма във всичките му сфери и териториален обхват.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.