facebook  ИСУН

На 4 октомври в гр. Ямбол Национална селска мрежа проведе работна среща за развитие на капацитета на представителите на Местни инициативни групи. В нея се включи и екипа на МИГ Кирково-Златоград.

Тема на срещнатата беше: Възможности за подкрепа на МИГ по текущия прием на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ”. Концепцията на ЕС за „Smart Villages” в подкрепа на интелигентни селища и решения в селските райони.

Основни цели на срещата бяха:

популяризиране на възможностите за финансиране по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020;

предоставяне на информация и формиране на капацитет, нови знания и умения, необходими при подготовката и кандидатстването по подмярка 19.3;

прилагане на ефективен подход, отговарящ на нуждите на посочените групи за придобиване на знания в областта на приоритетна за ЕК и нова за страната ни тема „Smart Villages”;

развитие капацитета на МИГ, подобряване информираността, популяризиране на добри практики.

Достигна се до препоръката за включване на концепцията за Интелигентните селища в новите Стратегии за ВОМР, които МИГ предстои да разработят, чрез специфични интервенции (мерки) или стимулиращи критерии.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.