facebook  ИСУН

МИГ Кирково-Златоград осигури шест шатри, които да бъдат ползвани за туристически и фермерски изложения, както и при организиране на празници на населените места в двете общини.
Те ще бъдат ползвани и по време на Фестивалите в Кирково и Златоград, съответно на 10.09.2022 и 24.09.2022 под надслов "Магията на Родопите". Активите са по проект със същия слоган, реализиран на територията на МИГ Кирково-Златоград и МИГ Ардино-Джебел по подмярка 19,3 от ПРСР.
Шатрите могат да бъдат предоставяни безвъзмездно за конкретни нетърговски прояви на общини, читалища, сдружения или публични организации.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.