facebook  ИСУН

Актуални приеми:

 

 

 

ПОКАНА

 

 

 

Местна Инициативна Група Кирково-Златограднабира предложения за  експертен екип по проект  „Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната обработка на качествени селскостопански продукти в областите Еврос, Хасково, Смолян и Кърджали“ (Проекта), с  Акроним QUALFARM, реф. No 6279, по Програма за сътрудничество „INTERREG V-A ГЪРЦИЯ –БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020“

Позициите са както следва:

1.  Позиция Б1 - Бизнес консултант  в Център за подкрепа на бизнеса Бенковски  -  Систематизиране и обработка на тематични материали в направления Маркетинг, Производителност, Повишаване на качеството, Иновации. Консултиране на фермери, предприемачи, производители в областта на свързаните производства, други консултантски услуги за бизнеса; Продължителност: Позиция Б1-600 часа. Изисквания – висше образование (икономическо или инженерно), езикови компетенции (познания английски или немски език), дигитални умения, Професионален опит – мин 1 година, свързан с бизнеспланиране, подкрепа за стартиращ бизнес, консултиране, изпълнение и мониторинг на проекти;Позициите са в рамките на проектна дейност D543.

2.      Позиция Б2  - Бизнес консултант  в Център за подкрепа на бизнеса Бенковски -  Функции- Систематизиране и обработка на тематични материали в направления Маркетинг, Производителност, Повишаване на качеството, Иновации. Консултиране на фермери, предприемачи, производители в областта на свързаните производства, други консултантски услуги за бизнеса; Продължителност: Позиция Б2-610 часа. Изисквания – висше образование (икономическо или инженерно), езикови компетенции (познания английски или немски език),  дигитални умения, Професионален опит – мин 1 година, свързан с бизнеспланиране, подкрепа за стартиращ бизнес, консултиране, изпълнение и мониторинг на проекти;   Позициите са в рамките на проектна дейност D543.

3.      Позиция A1 - Консултант за  бизнес и административни услуги  в Център за подкрепа на бизнеса ; Продължителност: Позиция А1-826 часа. Изисквания – висше образование (икономическо или инженерно), езикови компетенции (познания английски или немски език),  дигитални компетенции, умения за дигитален маркетинг, умения за работа с офис-техника и оборудване. Позициите са в рамките на проектна дейност D543.

4.      Позиция A2 - Консултант за  бизнес и административни услуги  в Център за подкрепа на бизнеса Продължителност: Позиция А2-826 часа). Изисквания – висше образование (икономическо или инженерно), езикови компетенции (познания английски или немски език),  дигитални компетенции, умения за дигитален маркетинг, умения за работа с офис-техника и оборудване. Позициите са в рамките на проектна дейност D543.

5.      Позиция М1Ментор, Експерт по менторинг за иницииране на ин-хаус процеси на  фермерски и други продукти,Продължителност: Позиция М1-370часа. Изисквания – висше образование (икономическо), езикови компетенции (познания английски или немски език),  дигитални умения. Комуникативни умения, Умения или опит в областта на  бизнеспланирането или анализ и обработка на фирмена информация или маркетинг  или менторинг; Позициите са в рамките на проектна дейност - D443.

6.      Позиция М2Ментор, Експерт по менторинг за иницииране на ин-хаус процеси на  фермерски и други продукти, Продължителност: Позиция М2-370 часа. Изисквания – висше образование (икономическо), езикови компетенции (познания английски или немски език),  дигитални умения. Комуникативни умения, Умения или опит в областта на  бизнеспланирането или анализ и обработка на фирмена информация или маркетинг  или менторинг;    Позициите са в рамките на проектна дейност - D443.

7.      Позиция О1 - Експерт обучение   - подготовка на материали / обучение - за  местни фермери   по въпросите на Качеството (позиция О1), -подготовка на учебни материали,  обучение 2+1 дни.   Продължителност: Позиция О1- 222часа. Изисквания – висше образование, образователна степен магистър, Квалификация „Инженер-Технолог“,   Квалификация  или професионален опит по икономика, мениджмънт,  Педагогически умения и правоспособност;Професионален опит – мин 1 година, свързан с обучителни или образователни дейности.Позициите са в рамките на проектни дейности - D441  и D442.

8.      Позиция О2 - Експерт обучение   - подготовка на материали / обучение - за  местни фермери   по въпросите на иновациите (позиция О2), -подготовка на учебни материали,  обучение 2+1 дни.   Продължителност: Позиция О2- 167 часа. Изисквания – висше образование, образователна степен магистър, Квалификация „Инженер-Технолог“,   Квалификация  или професионален опит по икономика, мениджмънт,  Педагогически умения и правоспособност; Професионален опит – мин 1 година, свързан с обучителни или образователни дейности.   Позициите са в рамките на проектни дейности - D441  и D442.

Кандидатите следва да представят до  08.06.2022 г, 17:30 ч,  по ел. поща :   mig-zlatograd-kirkovo@abv.bgили лично в офисите на МИГ в Златоград или Кирково, следните документи:

-  Автобиография;

-  Диплома за завършено образование;

-  Диплома/сертификати за допълнителни квалификации, комепетенции, умения;

-  Трудова книжка или подкрепящ документ (за позициите, изискващи доказване на професионален опит);

-  Препоръки и референции

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

 The contents of this document are sole responsibility of LAG Kirkovo-Zlatograd and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.