facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Премина Втората  среща на партньорите по проект QualFarm   - Асоциация  за изследване и развитие на селските региони на Северен Еврос, Гърция,    Димосинетеристики Eврос, Съюз за възстановяване и развитие-Хасково и Местна инициативна група Кирково-Златоград.  На срещата бяха обсъдени  конкретните етапи от изпълнението на  проекта. 

Проектът предвижда изграждане на  4  местни офиса за подкрепа на бизнеса, с акцент към фермерите - в Орестиада – Гърция, Проватонас – Гърция, Хасково и  Бенковски. Чрез тях ще се стимулира развитие на иновативно и качествено предприемачество  при  преработката на селскостопански продукти, с особен акцент върху „вътрешната“ обработка на селскостопански продукти във ферми или малки цехове, както и изгряждане на затворени цикли или вериги от собствени продукти. Предприемачите или техни представители ще получат  обучение, менторство,  персонализирани мерки  по въпроси, свързани с иновациите, маркетинга, безопасността на храните и брандирането. Част от тях ще имат възможност да представят своите продукти на фермерски пазари, организирани по проекта или чрез тематични наръчници.  

Проект QualFarm e финансиран по програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България” 2014-2020.

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.