facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ – 2023

ПОКАНА 

по Процедура BG06RDNP001-19.766 - МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Периоди за прием:

Начало на прием: 01.09.2023 г.  Втори краен срок: 31.12.2023 година

Кандидатстване, документи и разяснения - в ИСУН 2020

Документи за кандидатстване и информация:

0. Обява за втори прием
1. 
Условия за кандидатстване
2.1 
Документи за попълване към условията за кандидатстване
2.2 
Документи за информация към условията за кандидатстване
3.1 
Условия за изпълнение и приложения

3.2 Приложения към Условия за изпълнение и приложения

 Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

· подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия  на територията на МИГ;

· по-добро използване на факторите за производство;

· въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

· подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

· постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;

· подобряване опазването на околната среда;

 

Допустими кандидати: 

Процедурата е предназначена за еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни или големи  предприятия, както и земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро


Допустими дейности:

Подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
1. модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии,
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция,
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС,
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини,
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

· мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

· месо и месни продукти;

· плодове и зеленчуци, включително гъби;

· пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

· зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

· растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

· технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

· готови храни за селскостопански животни (фуражи);

· гроздова мъст, вино и оцет.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.