facebook  ИСУН

Актуални приеми:

 

Актуални приеми:

 

ПОКАНА   ЗА     ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ – 2023

 

по Процедура BG06RDNP001-19.765 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

 

  Първи прием на проектни предложения :

               Начало на прием: 01.06.2023 г.  

               Краен срок: 31.07.2023 г. 17:00 часа.

 

Процедурата е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности.

 

Основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в общини Кирково и Златоград.

 

 Допустими дейности по процедурата:

•          Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 
•          Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността
 
•          Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 
•          Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 
•          Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 
•          Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 
•          Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 
•          Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства

 

Документи за кандидатстване и информация. 

0. Обява за прием-2023

1. Условия за кандидатстване-2023

2.1. Документи за попълване към условията за кандидатстване -

2.2. Документи за информация към условията за кандидатстване -

3. Условия за изпълнение - 2023

4. Приложения към Условия за изпълнение 2023

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.