Актуални покани:

„Зад отчетените  резултати  и цифри се крият труда и усилията на много хора – на екипа и УС на МИГ, на местната общност, на Общините, на Управляващите органи“ – заяви Директора на Областната дирекция на ДФЗ Денислав Костов в Златоград, по време на Общото събрание на МИГ Кирково-Златоград.

На своето редовно Общо събрание, МИГ Кирково-Златоград прие  годишния доклад на дейностите по изпълнение на местната Стратегия за ВОМР за 2020 г.  В него се посочва, че  по приеми на МИГ са постъпили 73 проекта на обща стойност 10,3 млн.лв. Одобрените от МИГ проекти са 43, като тяхната безвъзмездна финансова помощ е 5,9 млн. лв , представляващо  92% от наличния бюджет на МИГ за програмния период. Договорени са 63% от средствата (в т.ч. 100 % по ОПРЧР, 99.2% по ОПИК), а изцяло изпълнените и отчетени  проекти са 7. Годишният доклад бе представен от Юлия Бойчева.

Отчетено бе изпълнението на дейностите по управление на МИГ  и популяризация на СВОМР, както и финансовите параметри за  2020 г. Посочено бе, че изпълнението на бюджета по мярка 19,4 е в размер на 70%, като неизпълнени  са опростени разходи, командировъчни, организиране на празник и част от планираните обучения – главно поради противоемидемиологичните мерки. Относителният дял на разходите за популяризиране е 23%. Докладът и ГФО за 2020 бяха представени от Виолета Йорданова.

По третата предвидена точка, Общото събрание подкрепи промяна в Стратегията за ВОМР за удължаване периода на договаряне и прехвърляне на неизползван финансов ресурс до  10% към частни мерки с налични резервни предложения след приключил прием и оценка. Предложението беше представено от Пламен Чингаров.

Пълният текст на материалите е достъпен на https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/events/74-events/403-23-02-2021

В началото  на заседанието, Председателят на УС Сали Рамадан подписа с Кмета на Община Златоград, договор за финансиране по мярка 7,2 чрез МИГ.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com